Vedtægter for Musikforeningen Rytmetemplet

– som senest vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. maj 2016

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningen, der er stiftet den 1. november 1989, har navnet ‘Musikforeningen Rytmetemplet’.
Stk. 2 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune.

§ 2 Foreningens formål
Stk. 1 Foreningens formål er at skabe et aktivt musikmiljø, dels ved at drive et musikhus og derigennem primært at formidle rytmisk musik, subsidiært teater og beslægtede udtryksformer, dels ved at hjælpe unge amatørbands med øvelokaler og vejledning. Med udgangspunkt i et forpligtende fællesskab er foreningens formål desuden at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og lokalsamfundet.
Stk. 2 Foreningens aktiviteter henvender sig i første række til unge under 35 år.

§ 3 Medlemmer
Stk. 1 Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være medlemmer.
Stk. 2 Medlemmer er de, der har betalt medlemskontingent for det indeværende regnskabsår.
Stk. 3 Medlemmer, som er fyldt 15 år og deltager aktivt i foreningens aktiviteter, herunder afvikling af arrangementer, daglig drift eller lignende, kaldes aktive.
Stk. 4 Det er muligt at være passivt medlem, uanset alder.
Stk. 5 Medlemsgoder defineres for aktive og passive medlemmer af bestyrelsen.

§ 4 Kontingent
Stk. 1. Kontingent opkræves i januar med forfald efter 30 dage. For nye medlemmer opkræves kontingent umiddelbart efter indmeldelsen, med forfald efter 30 dage.

§ 5 Udelukkelse
Stk. 1 Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 3 måneder efter forfald, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet indtil restancen er betalt.
Stk. 2 Et medlem kan udelukkes af foreningen, hvis medlemmet i tale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse. Beslutningen herom træffes af bestyrelsen ved skriftlig afstemning, og kræver et simpelt flertal af de stemmeberettige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3 En udelukkelse kan altid kræves afprøvet ved en generalforsamling på foranledning af den udelukkende eller et bestyrelsesmedlem. Afgørelsen vedtages ved simpelt flertal. I perioden mellem bestyrelsens beslutning og generalforsamlingen, anses medlemmet for udelukket.
Stk. 4 Udelukkelse sker uden tilbagebetaling af kontingent.
Stk. 5 Et udelukket medlem kan anmode om genoptagelse i foreningen hos bestyrelsen eller generalforsamlingen.

§ 6 Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen har det kunstneriske og administrative ansvar for foreningens virksomhed.
Stk. 2 For foreningen hæfter alene dennes formue.
Der påhviler hverken medlemmer eller bestyrelse nogen hæftelse, for så vidt de har handlet inden for rammerne af foreningens vedtægter, generalforsamlingens vedtagelser og den almindelige lovgivning.
Tredjepart kan kautionere for foreningen.
Stk. 3 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 til 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Alle myndige meldemmer kan stille op til bestyrelsen. Generalforsamlingen kan vælge op til to suppleanter til bestyrelsen. Alle myndige medlemmer kan stille op som suppleant.
Stk. 4 Det er muligt at stille op til bestyrelsen uden fremmøde ved generalforsamlingen, hvis formanden for bestyrelsen har modtaget skriftlig anmodning herom senest dagen før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5 For at blive valgt til bestyrelsen skal kandidaten modtage stemmer fra minimum 1/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 6 De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Hvis et ordinært medlem af bestyrelsen udtræder i utide, overtages pladsen af den af suppleanterne, der ved generalforsamlingen fik flest stemmer. Den indtrædende suppleant sidder kun sin egen valgperiode.
Stk. 7 Ved valg af helt ny bestyrelse vil den halvdel af  bestyrelsesmedlemmerne med færrest stemmer ved generalforsamlingen være på valg efter 1 år.
Stk. 8 Genvalg kan finde sted.
Stk. 9 Såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune yder foreningen støtte kan kommunen udpege en repræsentant som tilforordnet til bestyrelsen.

§ 7 Bestyrelsens virke
Stk. 1 Bestyrelsen vælger af sin midte: Formand, næstformand og kasserer.
Stk. 2 I tilfælde af stemmelighed er formandens eller, ved dennes forfald, næstformandens stemme afgørende.
Stk. 3 Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, dog mindst 4 gange årligt eller hvis mindst 1/3 af bestyrelsen indsender skriftlig anmodning herom.
Stk. 4 Ethvert aktivt medlem af foreningen har efter skriftlig henvendelse til formanden, taleret for bestyrelsen. Medlemmet har krav på et personlig fremmøde for bestyrelsen ved et bestyrelsesmøde seneste 3 måneder efter sin henvendelse.
Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter inden for foreningens rammer selv en forretningsorden.
Stk. 6 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af generalforsamlingen, såfremt et sådan punkt behørigt er optaget på dagsordenen.
Stk. 7 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til nærmere definerede opgaver. Retningslinjer for udvalgets arbejde og kompetence fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 8 Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen samt et andet medlem af bestyrelsen.

§ 8 Regnskab
Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 9 Revision.
Stk. 1 Regnskabet revideres af den på den ordinære generalforsamling valgte registrerede eller statsautoriserede revisor.

§ 10 Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed indenfor de af lovgivningen til enhver tid fastsatte grænser.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned.
Stk. 3 Generalforsamlingen skal bekendtgøres offentligt.
Stk. 4 Indkaldelse til generalforsamling skal foregå skriftligt eller elektronisk ved udsendelse af dagsordnenen senest 14 dage inden afholdelsen.
Stk. 5 På generalforsamlingen har hvert fremmødt medlem som har betalt kontingent tale- og stemmeret.
Ethvert medlem kan fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 6 dage inden generalforsamlingen.
Stk. 6 Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet fremgår af vedtægterne..
Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Stk. 7 Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
Stk. 8 Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning herunder:
a. Evaluering af det forgange år.
b. Planer for det kommende år.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af revisor
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stk. 9 Ved valg til bestyrelsen stemmes skriftligt.
Stk 10 Referat af generalforsamlingen berigtiges ved underskrift af dirigent og den ved generalforsamlingen fungerende formand. Referatet udsendes herefter til medlemmerne.

Stk. 11. Evt. indsigelse mod referatets rigtighed skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage efter udsendelsen af referatet.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1 Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal tillige finde sted når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig anmodning herom til bestyrelsens formand,eller hvis en ekskludering kræves prøvet ved en generalforsamling jf. § 5, stk. 3.
Stk. 2 Mellem 2 generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, skal der gå mindst 8 dage.
Stk. 3 Der kan alene ske valg til bestyrelsen ved ekstraordinær generalforsamling i følgende tilfælde:
1. At bestyrelsens medlemsantal kommer under den i § 6, stk. 3 fastsatte minimumsgrænse.
2. At den ekstraordinære generalforsamling er krævet af medlemmerne jf. stk. 1.
Stk. 3 Såfremt regnskabet ikke kan godkendes på den ordinære generalforsamling, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med henblik på godkendelse af regnskabet. Den ekstraordinære generalforsamling skal senest afholdes den 1. oktober i året efter regskabsårets udgang.

§ 12 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted når 2/3 af de afgivne stemmer ved en generalforsamling tiltræder ændringerne.

§ 13 Opløsning
Stk. 1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.
Stk. 2 Til foreningens opløsning kræves, at der på to på hinanden følgende generalforsamlinger er mindst 2/3 af de afgivne stemmer, der stemmer for opløsning. Der skal gå mindst 8 dage mellem de to generalforsamlinger.
Stk. 3 Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for kulturelle aktiviteter i Lyngby-Taarbæk kommune.